Statut MKMRP

STATUT STOWARZYSZENIA

MUNDUROWY KLUB MOTOROWY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień 30.03.2019 r.)

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cele stowarzyszenia i ich realizacja

 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 4. Wyróżnienia i kary

 5. Władze MKMRP

 6. Komisja rewizyjna i sąd koleżeński

 7. Majątek stowarzyszenia

 8. Rozwiązanie MKMRP

 9. Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej MKMRP jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających popularyzacji i organizowaniu sportu i turystyki motorowej wśród służb mundurowych oraz przyczynianie się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§ 2

Terenem działania MKMRP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Toruń w województwie kujawsko-pomorskim.

§ 3

 1. MKMRP działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietni 1988 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857), ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 576 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu jako klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej – wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia.

 2. MKMRP posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. MKMRP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji służb mundurowych o podobnym celu działania.

 2. MKMRP jest członkiem Polskiego Związku Motorowego i International Police Motor Corporation.

 3. Terenowe jednostki MKMRP należą do Okręgów Polskiego Związku Motorowego właściwych ze względu na ich siedzibę.

§ 5

MKMRP posiada godło, hymn, sztandar, stroje organizacyjne, barwy, pieczęć i legitymacje, których wzory określa Zarząd Główny, z wyjątkiem strojów organizacyjnych, barw, pieczęci i legitymacji, których wzory określa Prezydium Zarządu Głównego.

§ 6

Dzień 10 marca jest co roku obchodzony jako Święto MKMRP.

 

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I ICH REALIZACJA

§ 7

Cele MKMRP:

 1. organizowanie i prowadzenie działalności w sportach motorowych wśród służb mundurowych, a także rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej,

 2. współpraca ze związkami i stowarzyszeniami z poszczególnych resortów mundurowych,

 3. pogłębianie międzynarodowych kontaktów pomiędzy mundurowymi organizacjami motorowymi,

 4. wspieranie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 5. propagowanie wiedzy o historii broni, o nowoczesnych rozwiązaniach we współczesnej broni oraz działania na rzecz legalizacji broni o charakterze historycznym.

§ 8

Cele te MKMRP realizuje poprzez:

 1. zrzeszenie automobilistów służb mundurowych w swych barwach,

 2. organizowanie samodzielnych imprez sportowo - turystycznych i rekreacyjnych,

 3. utrzymywanie stałych kontaktów z międzynarodowymi stowarzyszeniami mundurowymi, w tym w szczególności z International Police Motor Corporation (IPMC) i International Police Association (IPA),

 4. branie udziału w corocznych zlotach gwiaździstych organizowanych przez IPMC,

 5. prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia,

 6. organizowanie działalności propagandowej i wydawniczej zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz współpraca z władzami w tym zakresie,

 7. prowadzenie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji,

 8. organizowanie wystaw i pokazów strzelań,

 9. organizowanie zawodów strzeleckich z broni kolekcjonerskiej i innej.

§ 9

 1. Przy Zarządzie Głównym MKMRP działa, jako jego zespół doradczy, Rada Koordynacyjna Police Motor Corporation Poland (PMC Poland).

 2. Celem działania Rady Koordynacyjnej jest popularyzowanie idei International Police Motor Corporation (IPMC) oraz zrzeszanie polskich motocyklistów mundurowych w szeregach MKMRP na zasadzie członkostwa lub porozumienia o współpracy.

 3. Pracami Rady Koordynacyjnej kieruje Prezydent MKMRP.

 4. Skład Rady oraz szczegółowy zakres i tryb jej działania określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Główny MKMRP.

 5. Na wniosek Zarządu Regionu MKMRP Prezydent MKMRP nadaje tytuł honorowy "Zasłużony dla Police Motor Corporation Poland". Zasady nadawania tytułu honorowego określa Prezydium Zarządu Głównego MKMRP w formie uchwały.§ 91

 1. W ramach Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej działają następujące Komisje:

  1. Komisja Samochodowa, Turystyki Motorowego i Ochrony Środowiska,

  2. Komisja Motocyklowa,

  3. Komisja d/s Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

  4. Komisja-Centrum Ratownictwa Drogowego Służb Mundurowych,

  5. Komisja d/s Turystyki Rekreacyjnej,

  6. Komisja d/s Broni Kolekcjonerskiej, Historycznej i Sportów Strzeleckich,

  7. Komisja d/s Sztuk Walki,

  8. Komisja Lotnictwa Sportowego,

  9. Komisja d/s Sportu i Rekreacji,

  10. Komisja d/s Odznaczeń i Wyróżnień.

 2. Komisje działają w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 3. Składy osobowe Komisji ustalane są przez Prezydium Zarządu Głównego MKMRP.

§ 10

Realizując cele statutowe MKMRP opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać osoby do prowadzenia swoich spraw na zasadach i w trybie określonym przez Zarząd Główny.


 ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie MKMRP dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym MKMRP może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest:

  1. funkcjonariuszem Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Pożarnej, Wojska, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i innych służb mundurowych,

  2. emerytem lub rencistą służb wymienionych w podpunkcie 1,

  3. członkiem rodziny osób wymienionych w podpunkcie 1 i 2 pozostającym z nim we wspólnocie domowej,

Członkiem zwyczajnym w drodze wyjątku może być inna osoba zainteresowana działalnością MKMRP po przedstawieniu zaświadczenia o niekaralności.

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna reprezentowana przez swojego pełnomocnika, interesująca się realizacją programu działania MKMRP; członek wspierający zobowiązany jest opłacać zadeklarowaną składkę i inne świadczenia. Kandydat na członka wspierającego zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

 2. Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla MKMRP. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Główny na wniosek Prezydium Zarządu Głównego. Członkiem honorowym może zostać także członek zagranicznego klubu International Police Motor Corporation i International Police Association na zasadzie wzajemności bez obowiązku opłacania składki członkowskiej.

 3. Przyjęcie do MKMRP wymaga złożenia deklaracji członkowskiej oraz opłacenia składki członkowskiej i wpisowego.

 4. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli Prezydium Zarządu Głównego, które podejmuje w tej kwestii uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

 5. Nieopłacenie składki przez członka wspierającego będącego osobą prawną, automatycznie powoduje utratę członkostwa przez osobę ją reprezentującą.

 6. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Prezydium Zarządu Głównego.

 7. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 pkt 2 ppkt 2-5.

§ 12

1. Członkowie MKMRP zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

 2. dbać o jego dobre imię,

 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

 4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,

 5. zabiegać o kształtowanie pozytywnej opinii społecznej i klimatu wokół środowiska służb mundurowych,

 6. regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny MKMRP ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia; przysługuje mu:

 1. bierne i czynne prawo wyborcze,

 2. wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

 3. korzystanie z lokali Stowarzyszenia,

 4. posiadanie legitymacji Stowarzyszenia i noszenie jego odznaki,

 5. korzystanie nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.

§ 13

 1. Na pisemny wniosek członka zwyczajnego lub wspierającego Prezydium Zarządu Głównego może zawiesić jego członkostwo w Mundurowym Klubie Motorowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zawieszenie członkostwa może nastąpić w szczególnie uzasadnionym sytuacją materialną członka MKMRP przypadku, w którym nie jest on w stanie uiścić składki członkowskiej.

 3. Zawieszenie członkostwa następuje na okres jednego roku kalendarzowego i zwalnia od obowiązku opłacenia składki członkowskiej za ten okres.

 4. Wniosek o zawieszenie członkostwa powinien być złożony do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma obowiązywać zawieszenie. Z możliwości zawieszenia członkostwa można skorzystać tylko jeden raz,

 5. Prezydium Zarządu Głównego może umorzyć zaległe składki członkowi zwyczajnemu, który znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Decyzję podejmuje się na wniosek zainteresowanego lub jednego z członków Prezydium.

§ 14

 1. Osoby wstępujące do MKMRP w ramach wpisowego, o którym mowa w § 11 pkt 4, otrzymują legitymację i pakiet startowy. Wysokość wpisowego i zawartość pakietu startowego określa Prezydium Zarządu Głównego.

 2. Legitymacja MKMRP ważna jest od 1 stycznia do 31 grudnia i może być wydana po opłaceniu składki członkowskiej za dany rok. Legitymacja podlega zwrotowi z chwilą zawieszenia bądź utraty członkostwa, bez względu na przyczynę jej utraty. Zwrotowi podlegają także legitymacje innych stowarzyszeń wydane za pośrednictwem MKMRP.

 3. Członkowie MKMRP mają prawo do używania znaków i przedmiotów organizacyjnych Klubu w sposób określony przez Prezydium Zarządu Głównego. Uprawnienie to wygasa wraz z utratą lub zawieszeniem członkostwa.

 

ROZDZIAŁ IV

WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 15

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia - członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 1. Pochwałę.

 2. Dyplom.

 3. Nagrodę rzeczową lub pieniężną.

 4. Medal Zasłużonego Działacza MKMRP.

§ 151

Osobom oraz organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym we wspieraniu działalności MKMRP mogą być przyznane:

 1. Medal za Zasługi dla MKMRP.

 2. Medal okolicznościowy.

 3. Odznaka pamiątkowa.

§ 152

Podmiotom szczególnie zasłużonym dla międzynarodowej współpracy służb mundurowych może być przyznany Honorowy Krzyż Zasługi MKMRP "Za Międzynarodową Współpracę Służb Mundurowych".

§ 153

 1. Wzory odznak, medali, Honorowego Krzyża Zasługi MKMRP określa Prezydium Zarządu Głównego MKMRP.

 2. Wyróżnienia, odznaki, medale i Honorowy Krzyż Zasługi MKMRP przyznaje Prezydium Zarządu Głównego MKMRP na wniosek Zarządu Regionu MKMRP zaopiniowany przez Komisję ds. Odznaczeń i Wyróżnień.

 3. Szczegółowy tryb przyznawania wyróżnień, odznaczeń, medali i Honorowego Krzyża Zasługi MKMRP, o których mowa w §§ 15, 151 i 152 Prezydium Zarządu Głównego MKMRP określa w regulaminie.

§ 16

Za naruszenie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz MKMRP Sąd Koleżeński może nałożyć na członków zwyczajnych kary dyscyplinarne:

 1. Upomnienie.

 2. Naganę.

 3. Wykluczenie.

 17

Postępowanie dyscyplinarne przeciw członkom MKMRP wszczyna i przeprowadza Sąd Koleżeński.

§ 18

 1. Utrata członkostwa następuje przez:

 1. skreślenie z listy członków MKMRP,

 2. wykluczenie wskutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego oraz skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

 1. Skreślenie z listy członków MKMRP następuje z powodu:

 1. śmierci członka MKMRP,

 2. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy, licząc od ostatniego dnia roku, za który składka powinna być opłacona,

 3. pisemnej rezygnacji złożonej Prezydium Zarządu Głównego MKMRP.

 1. Decyzję w sprawie skreślenia z listy członków MKMRP z przyczyny określonej w pkcie 2 ppkt 2 przepisu poprzedzającego podejmuje Prezydium Zarządu Głównego MKMRP na wniosek Skarbnika Generalnego MKMRP lub Prezesa Regionu MKMRP.

§ 19

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej ukaranemu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego MKMRP w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.

 2. Orzeczenie wydane przez Zarząd Główny w trybie odwołania jest ostateczne i podlega wykonaniu.
   

ROZDZIAŁ V

WŁADZE MKMRP

§ 20

 1. Władzami MKMRP są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów,

 2. Zarząd Główny,

 3. Komisja Rewizyjna,

 4. Sąd Koleżeński.

 1. Członkami władz statutowych MKMRP mogą być wyłącznie czynni lub emerytowani funkcjonariusze służb mundurowych.

§ 201

 1. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. W razie utraty, wygaśnięcia lub zrzeczenia się mandatu delegata w czasie kadencji – mandat obejmuje delegat rezerwowy wskazany przez Zarząd Regionu MKMRP spośród delegatów rezerwowych wybranych w tym Regionie.

 2. Szczegółowy tryb wyboru delegatów i delegatów rezerwowych oraz normy przedstawicielstwa obowiązujące przy wyborze delegatów i delegatów rezerwowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny MKMRP.

 3. W razie powołania nowego Regionu MKMRP w czasie kadencji władz MKMRP Zebranie Członków tego Regionu przeprowadza wybory delegatów i delegatów rezerwowych w trybie określonym w przepisie wydanym na podstawie punktu poprzedzającego.

§ 202

 1. W strukturze MKMRP mogą być tworzone jednostki terenowe – Regiony MKMRP.

 2. Do zorganizowania Regionu MKMRP niezbędne jest przystąpienie do niego co najmniej 10 członków zwyczajnych, na wniosek których Prezydium Zarządu Głównego MKMRP może utworzyć Region MKMRP. Wymogi te nie dotyczą powołania Regionu MKMRP w Toruniu.

 3. Władzami Regionu MKMRP są: Zebranie Członków i Zarząd Regionu.

 4. Regionem MKMRP kieruje Zarząd Regionu składający się z 3-7 osób. W skład Zarządu Regionu wchodzą co najmniej:

 1. Prezes Regionu MKMRP,

 2. Skarbnik,

 3. Sekretarz.

 1. Zarząd Regionu jest wybierany przez Zebranie Członków Regionu MKMRP.

 2. W Regionie MKMRP w Toruniu, zrzeszającym członków z Torunia i powiatu toruńskiego, a także pochodzących z terenów, gdzie nie powołano Regionu, funkcję zarządu pełni Prezydium Zarządu Głównego, z wyłączeniem Wiceprezydentów MKMRP. Tak ukształtowany Zarząd Regionu można uzupełnić przez kooptację do ilości określonej w pkcie 4.

 3. Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński są wspólne dla całego MKMRP.

 4. Do wyborów władz Regionu, ich kadencji, stosuje się odpowiednio przepisy Statutu regulujące wymienioną materię.

 5. Szczegółowy sposób funkcjonowania Regionów MKMRP, zasięg terytorialny działania i nazwę, uprawnienia władz, przyjmowanie członków oraz zasady finansowania działalności określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny MKMRP.

§ 203

 1. W razie naruszenia przez Zarząd Regionu MKMRP postanowień Statutu, prawa powszechnie obowiązującego lub zaniechania swojej działalności Prezydium Zarządu Głównego może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tym Regionie MKMRP.

 2. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie Zarządu Regionu zostają odwołani z mocy prawa.

 3. Zarząd komisaryczny wykonuje wszystkie funkcje Zarządu Regionu oraz przygotowuje Zebranie Członków Regionu, które dokona wyboru nowego Zarządu Regionu. Zebranie Członków Regionu powinno się odbyć przed upływem 6 miesięcy od podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego.

§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 23

 1. Najwyższą władzą MKMRP jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

 2. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Zarząd Główny zwołuje z upływem kadencji władz wybieralnych w pierwszym kwartale roku kończącego czteroletnią kadencję. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Zarząd Główny zwołuje w połowie kadencji, tj. w pierwszym kwartale drugiego roku kadencji. Walne Zgromadzenie zwołuje się także w innym terminie na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich delegatów i pozostałych członków w skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, z zastrzeżeniem punktu 7.

 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy maja aktualnie opłacone składki oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1. uchwalenie wytycznych programowych Stowarzyszenia,

  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

  3. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

  4. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

  5. wybór Prezydenta MKMRP,

  6. wybór członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

  7. uchwalanie zmian Statutu,

  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

  10. wybór Sądu Koleżeńskiego,

  11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu Głównego.

 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.

 7. Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie, a w drugim terminie wymóg obecności połowy delegatów nie obowiązuje.

 8. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

§ 24

 1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą MKMRP w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

 2. Zarząd Główny składa się z 7 członków, w tym Prezydenta MKMRP, wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz osób pełniących funkcje prezesów Regionów MKMRP.

 3. Zarząd Główny składa się z czynnych lub emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych. Jeden z członków Zarządu Głównego może być urzędującym członkiem na etacie MKMRP i może on otrzymywać wynagrodzenie ustalone przez Zarząd Główny MKMRP.

 4. Przed wyborem Zarządu Głównego Walne Zgromadzenie wybiera Prezydenta MKMRP.

 5. Prezydent MKMRP kieruje pracami Zarządu Głównego, reprezentuje Zarząd Główny na zewnątrz oraz składa oświadczenia w imieniu MKMRP.

 6. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wyborów.

 7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

 8. Do ważności uchwał Zarządu Głównego potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezydenta MKMRP i 3 członków pochodzących z wyboru.

 9. Do kompetencji Zarządu Głównego należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 5. zaciąganie zobowiązań w imieniu MKMRP zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi,

 6. uchwalanie szczegółowych wytycznych programowej działalności Stowarzyszenia,

 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 8. uchylanie niezgodnych ze Statutem uchwał władz Regionów MKMRP,

 9. składanie członkom MKMRP sprawozdania ze swojej działalności podczas zwoływanych w pierwszym kwartale zebrań sprawozdawczych delegatów MKMRP,

 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Stowarzyszenia do innych organizacji,

 11. powoływanie komisji, rady finansowej, zespołów i innych jednostek pomocniczych i określanie w regulaminie zakresu ich działania,

 12. uchwalenie przepisów wykonawczych do Statutu MKMRP.

 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego pracami MKMRP kieruje Prezydium Zarządu Głównego.

 2. W skład Prezydium wchodzą:

 1. Prezydent MKMRP,

 2. 3 Wiceprezydentów MKMRP,

 3. Sekretarz Generalny MKMRP,

 4. Skarbnik Generalny MKMRP,

 5. Kwatermistrz MKMRP,

 6. 2 członków.

Pracami Prezydium kieruje Prezydent MKMRP.

 1. Szczegółowy zakres działania Prezydium określa w regulaminie Zarząd Główny.

 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.

§ 25

W sprawach bieżących decyzje podejmuje Prezydent MKM RP, przedstawiając je do wiadomości i akceptacji na najbliższym posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego.

 

ROZDZIAŁ VI

KOMISJA REWIZYJNA I SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i dwóch członków nie będących członkami Zarządu Głównego ani Sądu Koleżeńskiego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu, występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 27

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie tj. przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i 2 członków nie będących członkami Zarządu Głównego ani Komisji Rewizyjnej

 2. 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy przeprowadzanie na wniosek Prezydium Zarządu Głównego lub Zarządu Regionu postępowania, o którym mowa w §17 oraz rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członków Stowarzyszenia poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

2. Prezydium Zarządu Głównego MKMRP, kierując do Sądu Koleżeńskiego wniosek,

o którym mowa w § 17, a także po otrzymaniu informacji od Zarządu Regionu o

skierowaniu takiego wniosku - może podjąć uchwałę o zawieszeniu obwinionego

w prawach członka MKMRP do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

przed Sądem Koleżeńskim.

 1. Sąd Koleżeński rozpatruje wnioski i przeprowadza postępowanie w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może być przedłużony o 1 miesiąc.

 2. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które doręcza obwinionemu oraz Prezydium Zarządu Głównego i Zarządowi Regionu MKMRP; orzeczenie może być także podane do wiadomości na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

 3. Orzeczenia Sądu zapadają w składzie 3-osobowym, któremu przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący Sądu.

 4. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 6 miesięcy od powzięcia przez organ upoważniony do złożenia wniosku wiadomości o naruszeniu przez członka MKMRP Statutu lub uchwał władz MKMRP oraz ukarać po upływie roku od tego naruszenia.

 5. Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 28

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §20 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w czasie trwania kadencji, w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.

 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych jest upoważniony Prezydent MKMRP wspólnie ze Skarbnikiem Generalnym MKMRP bądź dwóch innych członków Zarządu Głównego działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VIII

ROZWIĄZANIE MKMRP

§ 30

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy Delegatów.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania MKMRP do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.