Historia klubu MKM RP

Chociaż datę 15-tego lutego 2005 roku należy oficjalnie przyjąć za dzień powstania Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej to nie należy zapominać, że tak naprawdę historia powstania tego Klubu ma dużo wcześniejsze korzenie. W lipcu 1995 roku odbył się w Toruniu 49 Międzynarodowy Zlot Gwieździsty Policji - Internationale Police Motor Corporation (IPMC), w którym wzięło udział 895 uczestników z 11 Policyjnych Klubów Motorowych Europy. Mając na uwadze kontynuację nabytych doświadczeń organizacyjnych i chęć utrzymania nawiązanych kontaktów międzynarodowych, policjanci biorący udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Zlotu postanowili powołać organizację propagującą cele IPMC. Po uzyskaniu akceptacji ówczesnego kierownictwa Policji w Toruniu, oraz na podstawie uchwały Zarządu Automobilklubu Toruńskiego z dnia 18 maja 1996 roku - powstała Policyjna Sekcja Motorowa stanowiąca jedno z ogniw organizacyjnych Automobilklubu Toruńskiego.

Regulamin pracy i logo tej organizacji zostały zatwierdzone poprzez ówczesne kierownictwa Policji i Zarządu Automobilklubu Toruńskiego. Poza pierwszym rokiem aktywnej działalności przez następnych siedem lat tak naprawdę niewiele się działo. Z 24 członków założycieli Policyjnej Sekcji Motorowej Automobilklubu Toruńskiego tylko 11 wstąpiło do Automobilklubu, a tak naprawdę w Policyjnej Sekcji Motorowej działał sam Prezes - bowiem działalność pozostałych ograniczała się tylko do corocznych wyjazdów na Zloty IPMC. Nie zrealizowano założonych celów organizacyjnych, a w szczególności rozbudowy organizacyjnej tej sekcji. W takiej sytuacji w dniu 7 marca 2003 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Policyjnej Sekcji Motorowej Automobilklubu Toruńskiego. Z pośród obecnych na zebraniu członków ledwo udało się utworzyć Zarząd pod kierownictwem kolegi Andrzeja Woźniaka.

Nowy Zarząd postawił przed sobą dwa cele:

rozbudowę organizacyjną
przygotowanie Policyjnej Sekcji Motorowej Automobilklubu Toruńskiego do 58 Zlotu Gwieździstego Policji IPMC w Toruniu

Aby te cele mogły być prawidłowo zrealizowane Zarząd Policyjnej Sekcji Motorowej Automobilklubu Toruńskiego postanowił uregulować sprawy związane z Regulaminem Pracy, a także nazewnictwem policyjnej organizacji na wzór Klubów Motorowych Policji zrzeszonych w Internationale Police Motor Corporation. Było to na tyle konieczne, że w czerwcu 1997 roku na Kongresie Internationale Police Motor Corporation - Policyjna Sekcja Motorowa Automobilklubu Toruńskiego uzyskała członkostwo tej międzynarodowej organizacji.

Stworzono nowy Regulamin i uchwałą Zarządu Automobilklubu Toruńskiego powołano do życia Policyjny Klub Motorowy Automobilklubu Toruńskiego. Nowy Zarząd Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego podjął śmiałą decyzję umożliwiającą wstępowanie do Klubu funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych i członków ich rodzin. To otwarcie się na pozostałe służby mundurowe okazało się tzw. "strzałem w dziesiątkę", bowiem w szybkim czasie liczba członków Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego przekroczyła 100 członków. Na 58 zlocie Gwieździstym Policji IPMC, który odbył się w lipcu 2004 roku w Toruniu, Prezydium Internationale Police Motor Corporation nadało Policyjnemu Klubowi Motorowemu Automobilklubu Toruńskiego certyfikat przynależności do tej organizacji o numerze 201.

W sposób szczególny zawiązały się więzy przyjaźni z członkami Policyjnego Klubu Motorowego z Kassel. Zaowocowało to zaproszeniem do Kassel na 4 dni we wrześniu 2004 roku dwudziestoosobowej delegacji członków Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego. Ponadto Zarząd Police Motor Sport Kassel zaprosił delegację naszego Klubu na uroczystość 45 lecia powstania ich Klubu.

W związku z tym, że pojawiły się po Zlocie Gwieździstym Policji IPMC w Toruniu opinie dotyczące nieprawnego używania przez Policyjny Klub Motorowy Automobilklubu Toruńskiego nazwy "Policja" i loga odznaki policyjnej, Zarząd Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego w dniu 14 października 2004 roku na Walnym Zebraniu Członków wyłonił komisję, której celem było zbadanie tej sprawy. W dniu 27 października 2004 roku odbyło się posiedzenie tej Komisji, która zobowiązała kolegę Piotra Pierzkalskiego do przygotowania pisma do Komendanta Głównego Policji z prośbą o pozostawienie dotychczasowej nazwy i logo Klubu.

Wbrew jakiemukolwiek racjonalnemu działaniu i to bez poinformowania Zarządu Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego - Zarząd Automobilklubu Toruńskiego w dniu 9 listopada 2004 roku podjął Uchwałę nr 6 o zawieszeniu działalności Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego do czasu zmiany nazwy tego Klubu i jego logo.

Zarząd Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego zebrał się w dniu 11 stycznia 2005 roku i podjął decyzję o rozwiązaniu Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego, a członkowie Zarządu na znak protestu zrezygnowali z członkostwa w Automobilklubie Toruńskim. O tym, że Zarząd Automobilklubu Toruńskiego nie chce mieć w swych szeregach służb mundurowych przesądził zatwierdzony w dniu 18 stycznia 2005 roku Regulamin działania Zarządu Automobilklubu Toruńskiego i jego jednostek organizacyjnych, który w Rozdziale 4 § 11 pkt 8 nie przewidział w swych strukturach takiej komisji ani Klubu. To ostatecznie przesadziło o rozstaniu się członków Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego z Automobilklubem Toruńskim.

W dniu 9 lutego 2005 roku 27 byłych członków Policyjnego Klubu Motorowego Automobilklubu Toruńskiego zebrało się w sali konferencyjnej hotelu "KOPERNIK" i utworzyło Komitet Założycielski Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej, który doprowadził do rejestracji Stowarzyszenia w dniu 15 lutego 2005 roku.

Walne Zebranie Członków Założycieli Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 3 marca 2005 roku i wyłoniło Zarząd Klubu w następującym składzie:

Andrzej Woźniak - Prezes
Tomasz Kamiński - Wiceprezes
Zbigniew Mołodecki - Skarbnik
Władysław Mieszkalski - Sekretarz
Marek Kuternoga - Członek

Zebranie wybrało też Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został kolega Wiesław Szymanek i Sąd Koleżeński pod przewodnictwem Marii Woźniak. Walne Zebranie zatwierdziło Statut Klubu, logo i wzory stroju organizacyjnego. Powołano do życia Zespół Doradczy Zarządu Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej, który ma służyć radą i pomocą w realizacji celów statutowych i ma być zalążkiem przyszłych komisji w Zarządzie Klubu. Przewodniczącym tego zespołu został kolega Józef Szydliński.

Zarząd Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania Członków wstąpił do Prezydenta International Police Motor Corporaion i Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy o przyjęcie do tych stowarzyszeń na zasadach członka rzeczywistego. W dniu 13 kwietnia 2005 roku Uchwałą nr Z-15/34/2005 Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej stał się członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego. Przyjęcie Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej do Struktur Internationale Police Motor Corporation nastąpiło w dniu 5 sierpnia 2005 roku podczas posiedzenia Kongresu na 59 zlocie w Kijowie.

W dniach 29 kwietnia do 3 maja 2005 roku sześćdziesięcio osobowa grupa członków Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej podejmowała na zasadzie rewizyty dziewiętnasto osobową delegację z Policyjnego Klubu Motorowego Kassel w nadmorskiej miejscowości Łazy koło Mielna. Impreza była bardzo udana o czym mogą świadczyć między innymi zdjęcia umieszczone w Internecie. Do naszego Klubu przystąpiło siedmiu członków PMS Kassel. Ustalono, że takie spotkania klubowe w ramach Internationale Police Motor Corporation mają sens i rację bytu.

W dniu 11 czerwca 2005 roku odbył się w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Pierwszy Wielki Piknik Strzelecki Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowany przy udziale Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. W tej imprezie wzięło udział ponad 100 uczestników. Impreza w ocenie uczestników była bardzo udana. Postanowiono ze Pikniki Strzeleckie wejdą na stałe do Kalendarza imprez Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 21 czerwca 205 roku z inicjatywy nowego Prezesa Automobilklubu Toruńskiego Mariana Błażkiewicza i Skarbnika tego Klubu Adama Leszczyńskiego odbyło się w siedzibie Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej spotkanie z Prezesem i Skarbnikiem MKMRP, podczas którego na ręce Prezesa MKMRP został złożony List Gratulacyjny z okazji powołania naszego Stowarzyszenia. Obie strony wyraziły wolę podjęcia współpracy między Klubami.

Zarząd Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkowie naszego Klubu wiele razy deklarowali chęć współpracy z Automobilklubem Toruńskim jednak nieprzyjazna, a nawet wręcz wroga postawa niektórych członków Prezydium Zarządu Automobilklubu temu przeczy. Najbliższa przyszłość pokaże jakie są prawdziwe intencje Zarządu Automobilklubu Toruńskiego.

Najważniejszym celem działania nowego Stowarzyszenia był udział Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej w 59 Zlocie Gwiaździstym Policji IPMC, który odbył się w Kijowie na Ukrainie w dniach 2-6 sierpnia 2005 roku. Na ten Zlot do Kijowa udała się trzydziestopięcio osobowa delegacja. Nigdy w historii naszej działalności przy Automobilklubie Toruńskim nie pojechała na Zlot IPMC tak liczna delegacja. Byliśmy jedynymi reprezentantami Torunia, Polski i Polskiego Związku Motorowego. Pod tymi sztandarami szliśmy w pochodzie Klubów Policyjnych z całej Europy główną ulicą Kijowa - tam gdzie miała miejsce "Pomarańczowa Rewolucja". Byliśmy witani owacyjnie przez mieszkańców Kijowa. Za postawę, stroje i liczebność Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał puchar Internationale Police i Motor Corporation. Podczas Kongresu IPMC przyjęto nas do tej struktury i nadano Certyfikat o numerze 035.

Prezes Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej z rąk v-ce Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy Pana Rudika, który jest jednocześnie Prezydentem Policyjnej Autokorporacji na Ukrainie otrzymał order za wieloletnią współpracę z policjantami ukraińskimi, a Mer Kijowa przekazał naszej delegacji specjalne podziękowanie.

Podczas pobytu na Zlocie Gwieździstym Policji nasi przyjaciele z PMC Ukraina, obecni dzisiaj z nami na Walnym Zebraniu pomogli nam bardzo kiedy zepsuł się nam autokar za co dzisiaj w imieniu wszystkich jeszcze raz bardzo im dziękuję.

Po powrocie ze Zlotu Internationale Police Motor Corporation w dniu 30 sierpnia 2005 roku w Toruniu odbyło się spotkanie wszystkich, którzy pomogli Zarządowi i delegacji Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej w osiągnięciu zaplanowanych celów przez nasze Stowarzyszenie. Wielu z naszych przyjaciół otrzymało Anioły Klubowe, medale i nagrody rzeczowe. Jeszcze raz w imieniu Zarządu za to dziękuje.

Na szczególne uznanie zasługuje zorganizowany w dniach 1-2 października 2005 roku przy pomocy Toruńskiego Klubu Motorowego i Automobilklubu Bydgoskiego "Rajd Turystyczny Służb Mundurowych" przeprowadzony na trasie Toruń - Inowrocław - Bydgoszcz - Samociążek. Ośrodek Wypoczynkowy "JULIA" oraz jego gospodarz Adam Jędrych - już teraz nasz kolega Klubowy, okazał się bardzo gościny. Komandor Rajdu - Edward Jaroszyński zasłużył w naszej i kierownictwa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego na najwyższą ocenę i uznanie, a 102 uczestników tej imprezy wspomina ją do dziś i nie może doczekać się następnego Rajdu.

Jednym z celów statutowych naszego Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspólnie z toruńską drogówką, Miejskim Zarządem Dróg i Miejskim Zakładem Komunikacji Urzędu Miejskiego w Toruniu, a także Agencją Reklamową "NOWA" podjęliśmy akcję pod tytułem: "Toruń Bezpiecznym Miastem w ruchu drogowym". Konkurs na hasła Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszony na łamach "NOWOŚCI" pozwolił wyłonić hasła, które niebawem w znacznej ilości pojawią się na banerach, autobusach i tramwajach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Hasła Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znajdą się też we wszystkich tramwajach i autobusach w Toruniu. Już dziś na tyłach 100 autobusów PKS Connex i 25 autobusach MZK w Toruniu jeżdżą hasła Ruchu Drogowego. Jesteśmy przekonani że to w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo w mieście Toruniu i pozwoli nam na rozszerzenie tych działań na całą Polskę. W 2006 roku na problematykę związaną z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego położymy szczególny nacisk. Niebawem ukaże się nasza publikacja pt: "Bezpieczne dziecko". Przygotowujemy się także do przeprowadzenia Kursu na ratowników drogowych Polskiego Związku Motorowego z prawdziwego zdarzenia.

Z uwagi na warunki atmosferyczne zaplanowany Kulig odbył się w styczniu 2006 roku. Wzorem 2004 roku Zabawę Sylwestrową zorganizowaliśmy wspólnie z NSZZ Policjantów.

Tak więc wszystkie zaplanowane w Planie Pracy Klubu na 2005 rok imprezy i zadania zostały zrealizowane.

Niezależnie od tych zadań Zarząd Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadził rajd integracyjny VIPów mundurowych, brał udział jako współorganizator w ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Włocławku, uczestniczył w Pikniku Strzeleckim zorganizowanym przez kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, a także w spotkaniach z delegacją policjantów z Getyngi.

Za zgodą Prezydium Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy do poszczególnych Komisji udało się nam wprowadzić naszych członków. Liczymy na aktywną działalność naszych kolegów.

Jak na pierwszy rok działalności nowego Stowarzyszenia osiągnęliśmy dużo. Ze sprawozdania Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego za 2005 rok wynika że Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej jest dzisiaj największym klubem motorowym w województwie Kujawsko - Pomorskim bowiem liczy 240 członków, w tym 26 funkcjonariuszy Policji z Ukrainy i Niemiec. Przez rok działalności zrobiliśmy więcej aniżeli przez dziewięć lat działalności przy Automobilklubie Toruńskim, to dowodzi że wybierając własną drogę działania postąpiliśmy słusznie.

Zaczął się 2006 rok a już w styczniu przeprowadzono dwie imprezy: "Kulig w Ciechocinku" i "Naukę Jazdy na śliskiej nawierzchni"

W dniu 8 marca 2006 roku odbędzie się nadanie i uroczyste poświęcenie sztandaru Klubu, a 11 marca 2006 roku msza w intencji Klubu na Jasnej Górze w Częstochowie. To jest wielki zaszczyt dla naszego Klubu. Proszę wszystkich członków o aktywny udział w tych uroczystościach. Na dzień dzisiejszy najważniejszym problemem dla naszego Stowarzyszenia jest brak siedziby. W tej sprawie wszyscy liczymy na pomoc Pana Prezydenta miasta Torunia. Na tym zebraniu uchwalimy nowy Statut, z treści którego będzie wynikało, że staniemy się organizacją ogólnopolską z Zarządem Głównym w mieście Toruniu. Zobowiązuje nas to do budowania struktur terenowych co wobec braku lokalu będzie poważnym utrudnieniem.

Działając w imieniu Zarządu, Władz Statutowych Klubu i Zespołu Doradczego chcę wszystkim bez wyjątku bardzo gorąco podziękować za pracę społeczną na rzecz naszego Stowarzyszenia. Najbardziej zasłużonym gratuluję przyznanych wyróżnień i oczekuję dalszej aktywnej pracy na rzecz realizacji zaplanowanych na 2005 rok działań.

Toruń dn. 04.02.2006
Prezes Zarządu MKMRP
Andrzej Woźniak